Thomas Street Studio
photograph: shimabukuro © 2012