Peter Norton, Adelaide Drive
photo: shimabukuro © 2012