Purple Cala Lilies, 2013
photo: shimabukuro © 2013