Phyllis Green | Santa Monica Studio
photo: Shimabukuro © 2011