Jacob Hashimoto | Echo Park Studio
photo: shimabukuro © 2011